کلید واژه: "بزرگی"

شادی

​ شادترین رنگ راامروز به زندگی بزناندیشه‌ات سبز آسمان دلت آبی و قلب مهربانت طلایی زندگی زیباست اگر آن را به زیبایی رنگ بزنیم  بیشتر »

شروع کن...

​ لازم نیست بزرگ باشی  تا شروع کنی شروع کن تا بزرگ شوی باد با چراغ خاموش کاری ندارد… بیشتر »