موضوع: "حرف حساب"

خوشبختی


در وجود همه ما یک منِ افسرده, یک منِ عصبانی، یک منِ شاد و یک منِ مضطرب و هزاران من دیگر وجود دارد.

 کدام من پیروز می شود؟

  هر کدام که بیشتر تغذیه شود…

 پس مراقب تغذیه روحمون باشیم.

آدم ها را مهمان کنید

​​
آدم ها را مهمان کنید
مهمان یک جرعه زندگی

مهمان یک دل خوش

یک احوالــپرسی ساده و بی‌قضاوت

یک فنجان زندگی بی‌دغدغه …

مهمان مهربانی‌تان

مهمان کنید 

به دوست داشتن

به خیال راحت از حضورتان

به حس خوب

به حرفــهای بی کینه و کنایه

به لبخندی

به دعایی …

این مهمانی به زندگی تان برکت میدهد.

موفقیت


سه جمله کلیدی برای کسب موفقیت:

بیشتر از دیگران بدان،

بیشتر از دیگران کار کن،

کمتر از دیگران انتظار داشته باش

ویلیام شکسپیر

یار


خودمان هم خوب میدانیم
فصل ها بهانه اند…آدم اگر یک یار"چهارفصل “داشته باشد که هیچ وقت ترس از دست دادنش را نداشته باشد؛

حال دلش همیشه کوک است…

قبل از صحبت

قبل از اینکه صحبت کنید

کلمات را از سه دروازه عبور دهید 

اولین دروازه، از خود بپرسید:

آیا این حرفی که می خواهم بزنم حقیقت است؟

دومین دروازه  بپرسید:

آیا لازم است الان مطرحش کنم؟

سومین دروازه  بپرسید:

آیا حرفم نیش و کنایه ندارد که کسی را برنجاند

مقصر


مقصر دانستن دیگران همیشه خیلی آسان است.

میتوانی تمام عمرت را به مقصر دانستن دنیا بگذرانی،

 

اما بِدان مسئولیت تمام موفقیت ها یا شکست هایت فقط با خودت است‌.

یادت باشد...


 یادت باشدکه اگر:

دنیایت کوچک باشد همه چیز را بزرگ میبینی

غمها هر کدام برایت دیواری میشوند 

که جلوی تو و خوشبختی ات را سد میکنند

غصه ها همانند دیوها در افسانه ها میشوند و

تو را به وحشت می اندازند

اما اگر دنیایت بزرگ باشد و با نگاهی زیبا به دنیا بنگری

تمام غمها و غصه ها برایت کوچک می شوند

آنقدر کوچک و حقیر که با تبسم به آنها می نگری

 و تو همیشه پیروز میدانی

قوی بمان و صبور باش

انتخابانسان هم میتواند دایره باشد و هم خط راست.

 انتخاب با خودمان هست : 

تا ابد دور خودمان بچرخیم یا

 تا بینهایت ادامه بدهیم…

خدا


نه نیاز به وقت قبلی دارد
نه امروز و فردایت می کند

صبح باشد یا شب

حالت خوش باشد یا ناخوش

با لبخند همیشگی اش

شنوندہ ی حرف هایت است

خدا را میگویم

خدایا دوستت دارم 

خدایا عاشقتم

خاطرات بد
خاطراتى كه شماراناراحت ميكند براى كسى بازگونكنيد

زمانى ميرسد كهشمادرحال فراموش كردن هستيد

اماديگران آن خاطرات رابرايتان بازگومیكنندكه گويى درنزديكترين زمان رخداده اند

 
خبرگزاری کوثرنیوز