کلید واژه: "نوزدهم رمضان"

آسمان است و رسیده است زمان سفرش...

​ از سر شانه ی در حال نماز سحرشچقدر بال ملک ریخته تا دور و برش او بزرگ است و در این خاک نمی گیرد جا آسمان است و رسیده است زمان سفرش… دخترش نیز یقین داشت شب آخر اوست کاسه ی آب نپاشید اگر پشت سرش همه مبهوت و همه محو نمازش بودند کاش این منبر و محراب… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز