کلید واژه: "زبان حال"

شرح حال

‍بزرگی میگفت به هیئت که میروید زبان حالتان با امام حسین این بیت شعر باشد :  کاسه به دست آمدنم عیب نیست کاسه ی خالی بروم نارواست … بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز